Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

på svenska

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

« Takaisin edelliselle sivulle

23.4.2012

Kunta- ja palvelurakenne -hankkeen ohjausryhmän 24.4. esityslistalla 

Kaupunkiseudun MAL-aiesopimus neuvotteluvaiheessa

Ohjausryhmässä esitellään MAL-aiesopimuksen neuvotteluversio. Viimeisin neuvottelu valtion kanssa pidettiin 11.4.2012 Helsingissä. Neuvottelun tuloksena syntynyt sopimusluonnos on liikenne- ja viestintäministeriössä ja ympäristöministeriössä parhaillaan ministereiden käsiteltävänä. Tavoiteaikatauluna ministerikäsittelylle on, että sopimus lähetetään valtion puolelta valmiina seudun kunnille huhtikuun loppuun mennessä. Jatkon osalta valtio-osapuolen lähtökohtana on, että aiesopimus voidaan allekirjoittaa ennen kesälomakauden alkua. Aiesopimuksen allekirjoitustilaisuus pyritään järjestämään Turussa kesäkuun loppuun mennessä.

Esityslistan mukaan ohjausryhmä päättää, että aiesopimuksen neuvottelutulos hyväksytään, että ministeriöltä 30.4.2012 mennessä toimitettava aiesopimus voidaan toimittaa tällä päätöksellä kunnille hyväksyttäväksi, mikäli ministeriökäsittelyssä ei tule aiesopimukseen jatkoneuvotteluja edellyttäviä merkittäviä muutoksia ja että määräaika kuntien hyväksynnälle on 11.6.2012 mennessä.

 

Seudullisen ympäristönsuojeluorganisaation selvitystyö valmistunut

Ohjausryhmän päätökseen 5.4.2011 perustuva yhteistä ympäristönsuojeluorganisaatiota valmisteleva selvitystyö on valmistunut. Selvityksen tekemiseen osallistui kahdeksan kuntaa: Kaarina,  Lieto, Parainen, Naantali, Paimio, Raisio, Rusko ja Turku. Selvitystyön käytännön toteutuksesta vastasi 14.11.2011 alkaen selvitystyöryhmän ohjauksessa selvitysmies Veli-Matti Suhonen. 

Ohjausryhmän päätöksen mukaisesti selvityksessä analysoitiin seuraavia ympäristönsuojelun yhteistyön vaihtoehtoja ja verrattiin niiden hyötyjä ja haittoja:

A. 0-vaihtoehto, jossa nykyinen yhteistyö jatkuu suunnilleen entisenlaisena.

B. Yhteisten palvelujen yksikön perustaminen
Selvitetään mallia, jossa osa ympäristönsuojelun palveluista ja toiminnoista on yhteisiä seudullisesti, kuten esimerkiksi;
i. tuki- ja hallintopalvelut
ii. ympäristölakiasiat
iii. ympäristölupien valmistelu
iv. kemikaalilain mukaiset asiat
v. pilaantuneiden maiden puhdistamista koskevat luvat
vi. laitteita edellyttävät melu- ym. mittaukset

C. Yhteisen seudullisen organisaation perustaminen, jossa tarkasteltavina vaihtoehtoina ovat:
• Isäntäkuntamalli
• Liikelaitoskuntayhtymä

Tavoitteena ja tärkeänä lähtökohtana tehtävälle työlle oli se, että yhteydet mahdollisesti perustettavaan seudulliseen rakennusvalvontaorganisaatioon muodostuisivat tiiviiksi. Myös toimivaa kytkentää seudulliseen maankäytön suunnitteluun pidettiin tärkeänä tavoitteena.

Selvityksen perusteella yhteistyön lisääminen ja tehostaminen koettiin tarpeelliseksi, mutta myös kuntien erilaisuus korostui, eikä yhtä yksittäistä toimintamallia koettu yksimielisesti muita paremmaksi. Vaihtoehtojen vertailussa kuntien välisen työnjaon kehittäminen ja lisääminen sai yhtä paljon kannatusta kuin isäntäkuntamalliin pohjautuvan yhteistyön kehittäminen. Työn loppuvaiheessa selvitysmies selvitti vielä mahdollisuuksia saada TEKESiltä tukea kuntien välisen yhteistyöorganisaation kehittämiseen. TEKES näytti asialle alustavasti vihreää valoa ja työryhmä luonnosteli 3-vuotisen hankerahoitushakemuksen, joka mahdollistaisi kuntien välisen työjaon kehittämisen rinnakkaisesti mahdollisesti muunlaisen yhteistyön synnyttämisen ohella.

Työryhmä päätyi siihen, että kuntien erilaisuudesta johtuen yhteistyön kehittämiseksi esitetään kahta vaihtoehtoa. Tiiviiseen yhteistyöhön valmiuden omaavat kunnat ryhtyisivät valmistelemaan isäntäkuntamallia. Samalla jatkettaisiin muiden selvityskuntien osalta yhteistyön vahvistamista selvitysraportissa esitetyn ns. työnjakomallin pohjalta hyödyntäen TEKESin työyhteisöjen kehittämisrahoitusta.

Esityslistan mukaan ohjausryhmä päättää pyytää kuntia antamaan lausuntonsa raportista 15.8.2012 mennessä.
 

Seudullisen rakennusvalvonnan selvitystyö valmistunut


PARAS ohjausryhmän päätökseen 30.11.2010 perustuva rakennusvalvonnan seudullisen yhteistyön selvitystyö on valmistunut. Selvitystyöhön osallistuivat Aura, Kaarina, Lieto, Naantali, Paimio, Raisio, Rusko ja Sauvo. Selvitystyön tavoitteena oli laatia toimenpide-ehdotus kuntien rakennusvalvontatehtävien hoidosta seudullisena yhteistyönä.

Yhteistyön kehittämiseen vaikuttavina keskeisinä tekijöinä selvityksessä pidettiin palvelutason ylläpitämistä, tehtävien hoidon vaatiman asiantuntemuksen turvaamista, päätöksenteon riippumattomuutta sekä kustannusten hallintaa. Työryhmä keskittyi selvitystyössä tietoisesti tarkastelemaan pelkästään rakennusvalvonnan seudullista yhteistyötä eikä siten huomioinut laajempaa toimijakokonaisuutta (esim. ympäristönsuojelu ja kaavoitus). Selvitystyön suoritti Kaarinan kaupungin johtava rakennustarkastaja Jukka Latokylä ja sitä ovat muut työryhmän jäsenet täydentäneet.

Yhteistyön tärkeimpinä hyötyinä selvityksessä nähtiin maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteiden toteuttaminen laajalla alueella, henkilöstön asiantuntemuksen ja osaamisen var-mistaminen sekä asiakaspalvelutason ja resurssien turvaaminen. Lakisääteisissä viranomaistehtävissä päätösvallan etääntymistä ei tapahtuisi, koska asiat on kuntarajoista riippumatta ratkaistava lain edellyttämällä tavalla. Työryhmän näkemyksen mukaan seudulliseen rakennusvalvontayhteistyöhön liittyville kunnille tulisi taata vähintään kahden vuoden siirtymisaika liittyen oleviin palvelupisteisiin ja kunnissa tapahtuviin lupakäsittelyihin.

Selvitystyöryhmä päätyi esittämään, että selvityksessä kuvatut toimenpiteet toteutettaisiin. Turun alueelle perustettaisiin seudullinen rakennusvalvontayksikkö, johon liittyisivät Turku, Kaarina ja Naantali. Rakennusvalvontayksikkö toimisi isäntäkunta/lautakuntamallina ja siihen voisi myöhemmin liittyä muiden kuntien rakennusvalvontoja. Seudullisen rakennusvalvonnan isäntäkunnaksi tulisi Turun kaupunki.

Esityslistan mukaan ohjausryhmä päättää pyytää kuntia antamaan lausuntonsa raportista 15.8.2012 mennessä.

Lisätiedot:


Sivua viimeksi päivitetty 23.4.2012 14:52 ja sivu on julkaistu 23.4.2012 14:50

   

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio